Opleidingen Medische Technologie

Intop Zorgsector heeft in samenwerking met de Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) de opleiding Medische Technologie, bestaande uit MTA®, MTB®, MTC® en MMT® ontwikkeld.

Intop Zorgsector verzorgt tevens een brede managementopleiding voor (toekomstige) managers medische technologie.

Medisch-instrumentatietechnici hebben gewoonlijk een elektrotechnische opleiding op MBO/HBO-niveau. Op het moment dat zij gekozen hebben voor een loopbaan binnen de zorgsector, is het voor hen van groot belang om meer kennis te vergaren over de diverse medisch-technische aspecten van het ziekenhuis. Hoe werkt bijvoorbeeld een beademingsapparaat en wanneer en waarom wordt een patiënt beademd? Hoe werkt elektrochirurgie en waar moet een medisch-instrumentatietechnicus op letten als hij deze apparatuur moet repareren of onderhouden.

Ook het onderwerp medisch-technische veiligheid is binnen ziekenhuizen van groot belang. Wat te denken van een patiënt die wegens het haperen van een hart-longmachine diverse complicaties oploopt?

VZI Register van Certificaathouders (RECER)
De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) biedt haar leden de mogelijkheid om zich voor het vak van medisch instrumentatietechnicus te laten certificeren. De medisch instrumentatietechnicus wordt in eerste instantie gecertificeerd op basis van de genoten basisopleiding in combinatie met drie relevante ervaringsjaren in een gezondheidszorginstelling. De opleidingen MTA® en MTB® maken deel uit van deze basisopleidingen.

Een RECER-certificaathouder dient bijscholingsactiviteiten te ontplooien en hiermee bijscholingspunten te behalen. Voor het behalen van het diploma MTC® gelden 20 bijscholingspunten. Voor het volgen van de losse cursus Didactiek gelden 10 bijscholingspunten.

Vooropleiding
Om goed te kunnen functioneren in het werkveld van de medische technologie zijn basiskennis en inzicht noodzakelijk op het niveau van de MBO-4-opleiding Middenkader Engineering, Elektrotechniek, of vergelijkbare MBO-opleiding.

De basiskennis, waarop de opleidingen MTA® en MTB® zijn gebaseerd, betreft, naast elektrotechniek of elektronica, ook natuurkunde, scheikunde en wiskunde op het niveau van MBO-4 of HAVO.

De opleiding MTC® is een opleiding op HBO-niveau die, naast uitbreiding van de vakspecifieke kennis, ook verbreding en verdieping van de in MTA® en MTB® behandelde lesstof levert.

Deze opleiding vereist met name meer kennis van en inzicht in wiskunde en natuurkunde. Daarom wordt studenten in de gelegenheid gesteld om facultatief lessen wiskunde te volgen. Het vak wiskunde wordt niet apart geexamineerd

De minimaal vereiste vooropleiding om deel te kunnen nemen aan MTA® is:

 • MBO-4 Middenkader Engineering met uitstroomprofiel elektrotechniek
 • MTS-Elektronica
 • MTS-Elektrotechniek met specialisatie elektronica.

Noodzakelijke voorkennis
De volgende tabel geeft per vak een overzicht van een aantal basisbegrippen waarvan verondersteld wordt dat de deelnemer aan de opleidingen MTA® en MTB® ze kent en begrijpt, en dat hij ermee kan werken in een grote diversiteit van toepassingen. Deze toepassingen bevinden zich op het niveau van afgestudeerden van de MBO-4-opleiding Engineering met elektrotechniek of elektronica.

Elektronica:

 • Wisselstroomtheorie en gelijkstroomtheorie
 • Verbanden tussen magnetisme en elektriciteit
 • Elektrische spanning, -stroom, -energie, en -vermogen
 • Amplitude, periodetijd, frequentie
 • Wetten van Ohm, Pouillet en Kirchhoff
 • Weerstanden, NTC, PTC, VDR, LDR
 • Condensatoren
 • Spoelen en transformatoren
 • Capacitieve en inductieve reactantie en impedantie
 • Elektrische gelijkstroom- en wisselstroommotoren
 • Het decibelbegrip
 • Gemiddelde waarde, top-top-waarde, effectieve waarde en crestfactor van niet-constante spanningen en stromen
 • Halfgeleiders, zowel de fysisch aspecten, als de halfgeleidende onderdelen (semi-conductors), die in de elektronica worden toegepast
 • Schakelingen met halfgeleiders
 • Operationele versterkers en standaardschakelingen daar mee, zoals differentiators en integrators
 • Opto-elektronica
 • Oscillatoren, kristallen in oscillatoren
 • ICT: bits en bytes en hun veelvouden, digitale poortschakelingen in CMOS en TTL, opbouw van processoren en microcontrollers, schakelingen met processoren en controllers, basale kennis van computernetwerken en veel toegepaste protocollen, basiskennis van het programmeren
 • Elektronische meetinstrumenten, zoals multimeters, frequentiemeters, vermogensmeters en oscilloscopen
 • Fourieranalyse: tijddomein en frequentiedomein

Natuurkunde:

 • SI-eenheden en hun voorvoegsels, het rekenen met dimensies, grootheden en eenheden
 • Het rekenen met waarden in wetenschappelijke en technisch wetenschappelijke notatie (ingeneursnotatie)
 • (Nog) veel gebruikte niet-SI-eenheden
 • Meetfouten, gemiddelde, modus, mediaan, standaarddeviatie, standaard meetfout
 • Standaard meetonzekerheid
 • Krachten, arbeid en energie
 • Wetten van Newton
 • Druk, volumestroom en temperatuur
 • Warmte, licht, geluid en straling
 • Algemene gaswet en de bijzondere gevallen daarvan
 • Dopplereffect
 • Kooi van Faraday
 • Laser
 • Magnetische velden, inductie, zelfinductie
 • Elektromagnetisme

Wiskunde:

 • Machten, grondtal en exponent, wortels als bijzondere machten
 • Functies van één variabele en hun grafieken
 • Logaritmen en logaritmische schaalverdelingen
 • Lineaire en exponentiële groei en verval
 • Trigonometrische verhoudingen en hun toepassingen in de vlakke meetkunde
 • Wet van Pythagoras
 • Rekenen in niet-decimale talstelsels, met name het binaire en het hexadecimale stelsel
 • Statistische begrippen zoals gemiddelde, modus, mediaan, standaardafwijking, normale verdeling, covariantie en correlatie.

Scheikunde:

 • Opbouw van atomen uitgaande van het standaardmodel
 • Atoomschillen
 • Het periodieke systeem der elementen
 • Isotopen, ionen en moleculen
 • Wetten van Proust en Lavoisier
 • Verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen
 • Structuurformules
 • De wet van Coulomb in relatie tot scheikundige verschijnselen
 • Reactievergelijkingen
 • Oxidatie en reductie
 • pH als logaritmische verhouding
 • Galvanische elementen en accu's

Opleidingen Medische Technologie (MTA, MTB en MTC)
De opleidingen Medische Technologie zijn theoretische opleidingen bestemd voor medisch-instrumentatietechnici die werkzaam zijn in de zorgsector en voor medewerkers van leveranciers van medisch-technische meetapparatuur. De opleiding Medische Technologie bestaat uit drie onderdelen: Medische Technologie A, B en C. MTA® en MTB® zijn op MBO+ niveau; MTC® is een opleiding op HBO-niveau, die in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden wordt georganiseerd.

Contactonderwijs
De opleiding Medische Technologie is contactonderwijs waarbij er naast de lesstof uit het boek ook nadrukkelijk inbreng is van relevante kennis van de docent en zo mogelijk van medecursisten. Bovenstaande lesmethodiek vereist dat de cursist de lessen moet volgen. Bij verzuim geldt de volgende regel: de cursist mag maximaal twee lesavonden missen. Bij meer verzuim moeten de lessen ingehaald worden bij de volgende opleiding of de cursist dient een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de examencommissie.

Kwaliteit
Intop Zorgsector hecht grote waarde aan kwaliteit. Hiertoe is onder andere een kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle procedures binnen de organisatie zijn omschreven. Alle bedrijfsprocessen, vanaf de aanmelding tot en met de uitreiking van het diploma, staan omschreven in het kwaliteitshandboek.

Ook de examens vallen onder het kwaliteitssysteem. Het feit dat de examens altijd op een juiste wijze worden afgenomen en nagekeken, wordt gegarandeerd door een onafhankelijke examencommissie.

Examencommissie Opleiding Medische Technologie
De examencommissie MT houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbereiden, uitvoeren en beoordelen van de examens Medische Technologie MTA®, MTB® en MTC®. De examencommissie is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise op vakinhoudelijk gebied bezitten, zoals medische techniek, onderwijs, toetsingsexpertise en de (medische) industrie.

Docenten
De lessen worden gegeven door docenten die afkomstig zijn uit diverse vakgebieden. De docenten van Intop Zorgsector zijn vakmensen, afkomstig uit de praktijk. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam in een academisch of streekziekenhuis, TNO of bij een toeleverancier van medische apparatuur.

Noorderweg 60 | 1221 AB Hilversum | Tel: 035 624 22 33 | Fax: 035 640 07 06 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.