Diploma HBO Medische Technologie

 

Medische Technologie MTC® januari 2017 - juli 2018
Naam Diplomanummer
T. Besselink D / 263 / 6 juli 2018
R. Brekelmans D / 264 / 6 juli 2018
K.S. Broek D / 265 / 6 juli 2018
F.C.A. van Dijk D / 266 / 6 juli 2018
T. van Dongen D / 267 / 6 juli 2018
R.J. van Elsäcker D / 278 / 6 juli 2018
J.J. Fluit D / 268 / 6 juli 2018
F. Gunter D / 269 / 6 juli 2018
H. Hager D / 270 / 6 juli 2018
D. de Jong D / 271 / 6 juli 2018
M.N.P.J. van de Kimmenade D / 272 / 6 juli 2018
R.E.J. Marges D / 273 / 6 juli 2018
J.C. Martens D / 274 / 6 juli 2018
E.H.J.C. van Overbeek  D / 275 / 6 juli 2018
R. Peters D / 276 / 6 juli 2018
M.F. van Zonneveld D / 277 / 6 juli 2018
Medische Technologie MTC® september 2015 - juni 2017
Naam Diplomanummer
M.T.A. Boss D / 260 / 30 juni 2017
M.A.G. Janssen D / 261 / 30 juni 2017
J.J.J. Plum D / 262 / 30 juni 2017

 

Medische Technologie MTC® januari 2015 - augustus 2016

Naam Diplomanummer
R.W.M. Bosch D / 246 / 1 juli 2016
S.J. van Diest D / 247 / 1 juli 2016
G.J.H.W. Elferink D / 248 / 1 juli 2016
E. Galjé D / 249 / 1 juli 2016
M. van Hal D / 250 / 1 juli 2016
C. Henny D / 251 / 1 juli 2016
K. Hiseni D / 252 / 1 juli 2016
G. Hoogkamp D / 253 / 1 juli 2016
H. Houtman D / 254 / 1 juli 2016
P. van Keeken D / 255 / 1 juli 2016
B.C.J. van der Looij D / 259 / 16 aug 2016
W. Mulder D / 256 / 1 juli 2016
M.C. van der Neut D / 257 / 1 juli 2016
H.M. de Witt D / 258 / 1 juli 2016

 

Naam Diplomanummer
J.C. Boersma D / 236 / 4 juli 2014
D.G. van Dijk D / 245 / 19 sep 2014
R. van Eldik D / 237 / 4 juli 2014
P.T.J.P. van Hal D / 238 / 4 juli 2014
S. Jansen D / 244 / 19 aug 2014
A. Kleijwegt D / 239 / 4 juli 2014
T.M. de Lange D / 240 / 4 juli 2014
G.J.L. Lugger D / 241 / 4 juli 2014
S.H.J. van Megen D / 242 / 4 juli 2014
G.J.F. van Niftrik D / 243 / 4 juli 2014

 Medische Technologie MTC® september 2012 - augustus 2013

Naam Diplomanummer
D. Botteram D / 224 / 28 juni 2013
K.P. Hoogland D / 225 / 28 juni 2013
J.W. Kleinhans D / 226 / 28 juni 2013
B. van de Laar D / 227 / 28 juni 2013
L.J.D. Lapoutre D / 228 / 28 juni 2013
G. Nijhuis D / 229 / 28 juni 2013
K. Rusbach D / 230 / 28 juni 2013
J.E.M. Severein D / 231 / 28 juni 2013
R. Slag D / 232 / 28 juni 2013
J.R. Staal D / 233 / 28 juni 2013
P.M. Stals D / 234 / 28 juni 2013
J. Veldsema D / 235 / 28 juni 2013

 

 Medische Technologie MTC® september 2011 - augustus 2012

Naam Diplomanummer
R. Biezenaar D/ 213 / 29 juni 2012
M.C.J. Bos D/ 214 / 29 juni 2012
F.L. van den Brom D/ 215 / 29 juni 2012
G.A. van Hooijdonk D/ 216 / 29 juni 2012
A. Kunst D/ 217 / 29 juni 2012
G.J.M Nijholt D/ 218 / 29 juni 2012
C.A. van Nijnatten D/ 219 / 29 juni 2012
A.P. Raaijmakers D/ 220 / 29 juni 2012
R.M. Tabak D/ 221 / 29 juni 2012
E. Tigelaar D/ 222 / 29 juni 2012
B. Wessels D/ 223 / 29 juni 2012

 

 


Medische Technologie MTC® september 2010 - augustus 2011

Naam Diplomanummer
P. Adriaensen D/ 186 / 1 juli 2011
D.P. Akkerman D/ 187 / 1 juli 2011
M.P. Ardts D/ 210 / 23 aug 2011
G. Bandsma D/ 188 / 1 juli 2011
B. Beekers D/ 189 / 1 juli 2011
G.J. van den Berg D/ 190 / 1 juli 2011
A.M. Buiks D/ 191 / 1 juli 2011
T.A.J.J. Dirks D/ 192 / 1 juli 2011
S. de Haan D/ 211 / 23 aug 2011
G. van Helden D/ 193 / 1 juli 2011
S.J. Hooijmeijer D/ 194 / 1 juli 2011
S. Horst D/ 195 / 1 juli 2011
B.W. Kemps D/ 196 / 1 juli 2011
J. Kooistra D/ 197 / 1 juli 2011
V. Mengers D/ 198 / 1 juli 2011
M. Menkhorst D/ 199 / 1 juli 2011
J.M.H.M. Mentzel D/ 200 / 1 juli 2011
H. van Mourik D/ 201 / 1 juli 2011
N. Nakorikantodas D/ 202 / 1 juli 2011
H.H.G.H. Oirbans D/ 185 / 1 juli 2011
T.H.M. Oosterlaar D/ 203 / 1 juli 2011
H.D. Palmboom D/ 204 / 1 juli 2011
M. Popken D/ 205 / 1 juli 2011
D.P. Roedoe D/ 206 / 1 juli 2011
J.P.N. Schuurman D/ 207 / 1 juli 2011
G. Smit D/ 212 / 23 aug 2011
E. Vaartjes D/ 208 / 1 juli 2011
R.H. de Vries D/ 184 / 1 juli 2011
N. Zeeman D/ 209 / 1 juli 2011

 

 

Medische Technologie MTC® september 2009 - augustus 2010

Naam Diplomanummer
N. Bilogrevic D/ 171 / 1 juli 2010
M. Dingemans D/ 172 / 1 juli 2010
A.P.L.M.. van Ham D/ 173 / 1 juli 2010
J. Juliana D/ 174 / 1 juli 2010
A.F.J. Knijnenburg D/ 175 / 1 juli 2010
M. Koorneef D/ 176 / 1 juli 2010
N. Lips D/ 177 / 1 juli 2010
F.J.W. Logtenberg D/ 178 / 1 juli 2010
J. Mauritz D/ 179 / 1 juli 2010
A.R. de Ruiter D/ 180 / 1 juli 2010
R. Sassi D/ 181 / 1 juli 2010
B. Schlössels D/ 182 / 1 juli 2010
E. Wansing D/ 183 / 1 juli 2010

 

 

Medische Technologie MTC® september 2008 - augustus 2009

Naam Diplomanummer
R.P.J. Apeldoorn D/ 149 / 26 juni 2009
E. van den Bergh D/ 150 / 26 juni 2009
S.P.Blase D/ 151 / 26 juni 2009
J.J. de Boer D/ 152 / 26 juni 2009
H.M.D. Dagelet D/ 165 / 26 juni 2009
A. Emmelkamp D/ 166 / 18 aug 2009
R. Euverman D/ 167 / 26 juni 2009
A.L. Groeneveld D/ 153 / 26 juni 2009
J. Huisman D/ 168 / 18 aug 2009
B. Janssen D/ 154 / 26 juni 2009
E. Knaap D/ 155 / 26 juni 2009
H.A.J. van Leeuwen D/ 156 / 26 juni 2009
M.M.J.W. Nijssen D/ 170 / 14 jan 2010
R. Pellegrom D/ 169 / 18 aug 2009
A. Quak D/ 157 / 26 juni 2009
J.J.C. Rijckaert D/ 158 / 26 juni 2009
C.J.H. Rommelse D/ 163 / 26 juni 2009
S.G. van den Top D/ 159 / 26 juni 2009
L.J. Veneman D/ 160 / 26 juni 2009
R.J.H. Versteijne D/ 161 / 26 juni 2009
H. de Vries D/ 162 / 26 juni 2009
A. Wiersma D/ 164 / 26 juni 2009

 

Medische Technologie MTC® september 2007 - juli 2008

Naam Diplomanummer
J. Batenburg D/ 126 / 4 juli 2008
M.M. Becht D/ 127 / 4 juli 2008
L. Beunder D/ 128 / 4 juli 2008
F. de Boer D/ 129 / 4 juli 2008
J. van den Broek D/ 130 / 4 juli 2008
T. Dijkgraaf D/ 131 / 4 juli 2008
G. Driessen D/ 132 / 4 juli 2008
P. Frederiks D/ 133 / 4 juli 2008
W.J. van der Goot D/ 134 / 4 juli 2008
R. den Hamer D/ 135 / 4 juli 2008
J. Happe D/ 136 / 4 juli 2008
G.B.L. Hendricks D/ 148 / 6 nov 2008
A. Jansen D/ 147 / 15 jan 2009
H. Kiefte D/ 137 / 4 juli 2008
J.E. Konz D/ 138 / 4 juli 2008
T.H.M. Kuijten D/ 139 / 4 juli 2008
I.J.D. Noort D/ 140 / 4 juli 2008
E.A.A. van Poeijer D/ 141 / 4 juli 2008
G. Schaap D/ 142 / 4 juli 2008
J. van Sommeren D/ 143 / 4 juli 2008
B.M.A. Swart D/ 144 / 4 juli 2008
M. Velner D/ 145 / 4 juli 2008
A.J.M. Vijverberg D/ 146 / 4 juli 2008

 

Medische Technologie MTC® september 2006 - juli 2007

Naam Diplomanummer
E.L. Bout D / 112 / 6 juli 2007
M. van Gestel D / 113 / 6 juli 2007
Mw. A.J. Hakemulder D / 114 / 6 juli 2007
P.J.J. Henneman D / 115 / 6 juli 2007
A.G. Koedood D / 116 / 6 juli 2007
J. Meester D / 117 / 6 juli 2007
P.E. Raven D / 118 / 6 juli 2007
T. de Rover D / 119 / 6 juli 2007
S.J.W.F. Rutten D / 120 / 6 juli 2007
M. Schipperijn D / 121 / 6 juli 2007
E.G. de Steur D / 122 / 6 juli 2007
G. Krikke D / 123 / 6 juli 2007
M. Tempels D / 124 / 6 juli 2007
G. Van den Berg D / 125 / 18 sept 2007

 


Medische Technologie MTC® september 2005 - juli 2006

Naam Diplomanummer
A. Begeman D / 094 / 7 juli 2006
N.J.M. Beumer D / 095 / 7 juli 2006
J.M. Geeven D / 096 / 7 juli 2006
C. den Heijer D / 097 / 7 juli 2006
E.K. Hanskamp D / 098 / 7 juli 2006
F. Hoogland D / 099 / 7 juli 2006
A. Hulsebosch D / 100 / 7 juli 2006
E.J. Kailuhu D / 101 / 7 juli 2006
D.B.F. Klumperink D / 102 / 7 juli 2006
G. Kootstra D / 103 / 7 juli 2006
B.P.H. van Kuijk D / 104 / 7 juli 2006
I. Marchon D / 105 / 7 juli 2006
R. Meijer D / 106 / 7 juli 2006
A.W.C. Otto D / 107 / 7 juli 2006
M. Schafstad D / 108 / 7 juli 2006
B. Spiegelberg D / 109 / 7 juli 2006
A.J.M. Tak D / 110 / 7 juli 2006
J.P.M. Vrenssen D / 111 / 7 juli 2006

Noorderweg 60 | 1221 AB Hilversum | Tel: 035 624 22 33 | Fax: 035 640 07 06 |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.